องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
info@bangphrachon-sao.go.th
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บางพระ พ.ศ. 2555-2559

แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการพัฒนา 3 ปี พ.ศ. 2555-2557

แผนการดำเนินงาน
 แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2555

รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
  รายงานผลการติดตาม และประเมินผล พ.ศ. 2554

บริการประชาชน