ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริต และประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยช่องทางการร้องเรียนนี้