โลโก้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"บางพระเมืองน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พัฒนาแบบองค์รวม ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารงานแบบบูรณาการ ก้าวทันเทคโนโลยี การคมนาคมสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ การศึกษาก้าวล้ำ ห่างไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

ข่าวสาร ประกาศในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร่วมแสดงออกความคิดเห็น

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร่วมแสดงออกความคิดเห็น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1
(ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

4 ธ.ค. 2566
 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)  ฯลฯ ครั้งที่ 12/2566

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ฯลฯ ครั้งที่ 12/2566

4 ธ.ค. 2566
ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ”  พัฒนาศาสนสถาน

ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ” พัฒนาศาสนสถาน

4 ธ.ค. 2566

ศูนย์รับเรื่องราว/ถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ อาทิ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ITA คืออะไร ?

ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
D-Shabu ดีชาบู

D-Shabu ดีชาบู

บุฟเฟ่ต์ หมู/หมู-เนื้อ รวมเครื่องดื่ม 349/389 net???????? หมูสามชั้นสไลด์ สันนอกสไลด์ สันคอสไลด์ เนื้อเนื้อร้องไห้ออสเตรเลีย เนื้อสันคอออสเตรเลีย ริบอายพรี่เมี่ย...

เปิดทุกวัน
เวลาทำการ 11:00 - 21:00 น.
โทรศัพท์ 0 3364 0659

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง