องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์เมื่อ หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
2019-09-20   ประชาสัมพันธ์การสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562
2019-09-12   ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63
2019-09-11   เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้”
2019-09-10   ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม กรณีการขอถอนสภาพและการขอใช้ที่ดินฯ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งดินดำ หมู่ที่ 12
2019-08-26   ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
2019-08-23   ขอเชิญชวนผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมพลังคนพิการ ประจำปี 2562 (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562)
2019-08-05   ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร 6 เดือน
2019-08-05   เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
2019-07-31   เชิญชวนร่วมโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2019-07-22   เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
2019-07-11   ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (การทำบายศรีปากชาม)
2019-07-11   ประชาสัมพันธ์การเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2562
2019-07-11   เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
2019-07-04   ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
2019-07-02   เชิญชวนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์กรและบุคคลต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
2019-06-21   ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-06-12   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
2019-06-04   ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง
2019-05-28   สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญร่วมตอบแบบความคิดเห็นเกี่ยวกับมะเร็ง การดูแลระยะสุดท้าย และความตาย
2019-05-28   มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562 ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2019-05-27   ประกาศ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2019-05-24   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ (การทำข้าวมันไก่) วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
2019-05-15   เชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
2019-05-14   การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-05-13   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2019-05-01   ขอความร่วมมือเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-04-25   ประชาสัมพันธ์ การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
2019-04-05   ขอเชิญเข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี
2019-04-05   เชิญชวนร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
2019-04-05   ประกาศ บัญชีรายชื่อนักเรียน/นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-29   ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก นักเรียน/นักศึกษา เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-21   ประกาศ รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
2019-03-20   แจ้งหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ
2019-03-19   แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
2019-03-18   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (18 มี.ค 2562)
2019-03-14   ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2019-02-22   ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
2019-02-21   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีการศึกษา 2562
2019-02-04   การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ 2562
2019-02-04   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562
 
1
2 3

ข่าว และกิจกรรม