องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

"ยกระดับคุณภาพชีวิต แนวคิดพัฒนาการศึกษา นำพาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม"
bangphrachonsao.chonburi
[email protected]
 
ระบบบริหารจัดการ เว็บไซต์โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง                                
   เดือนสิงหาคม 2562
   เดือนกรกฎาคม 2562
   เดือนมิถุนายน 2562
   เดือนพฤษภาคม 2562
   เดือนเมษายน 2562             เดือนกันยายน 2561               
   เดือนมีนาคม 2562              เดือนสิงหาคม 2561               
   เดือนกุมภาพันธ์ 2562          เดือนกรกฎาคม 2561                                    
   เดือนมกราคม 2562             เดือนมิถุนายน 2561                                      
   เดือนธันวาคม 2561             เดือนพฤษภาคม 2561                                    
   เดือนพฤศจิกายน 2561
   เดือนตุลาคม 2561
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 
 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561)
   ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
   ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)
   ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
   
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                                    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เดือนตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560)
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
 
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ 
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
   แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2561
   แผนการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2560
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระสี่ปี
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
 
แผนการดำเนินงาน                                                            
    แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
   รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)
 
รายงานผลการติดตาม และประเมินผล
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1-2
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลฯ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลฯ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 

บริการประชาชน