การก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน และไฟฟ้า

ตรวจสอบการขยายโรงงาน

ตรวจสอบการขยายโรงงาน

7 ก.ค. 2564 อ่าน 87
เนื่องจากบริษัท เรียล โซลูชั่นพลัส สาขาบางพระ ได้มีการสร้างโรงงานเพิ่มเติมขึ้นในจุดที่วงกลมเอาไว้ ซึ่งตรงพื้นที่ที่สร้าง ใกล้ชิดกับหมู่บ้านปัญญามาก จึงอยากให้ทางอบต ไปตรวจสอบดู ว่ามีการขออนุญาต ถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะตรงนี้ ตามผังเมืองเป็นพื้นที่สีส้ม เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยความหนาแน่นปานกลาง จึงไม่แน่ใจว่าสามารถให้สร้างโรงงานได้หรือ เพราะอนาคตอาจนำมาซึ่งปัญหามลภาวะทางเสียง รบกวนคนที่พักอาศันฃยในหมู่บ้านได้
ตอบกลับ 1 ข้อความ
 • bangphra sao

  bangphra sao

  8 ก.ค. 2564 เวลา 11:21

  เรียน ผู้แจ้งเรื่อง

  อบต.บางพระ ขอเรียนชี้แจงว่า 

  อบต.บางพระ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า อาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2562) โรงงานดังกล่าวมีที่ตั้งตามประกาศผังเมืองสีส้ม เป็นที่ดินประเภทชุมชนเมือง มีข้อกำหนด ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่เนื่องจากโรงงานดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่ ให้ขยายพื้นที่โรงงานได้ เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกฯ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงสามารถขยายโรงงานได้ตามกฎหมายฯ

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ