ภาพข่าวกิจกรรม

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

1 ธ.ค. 2565 อ่าน 61

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ 

     อบต.บางพระ นำโดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ และประชาชนในพื้นที่ อบต.บางพระ

     การประชุมประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลบางพระได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.บางพระ ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป