ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า

11 ก.ย. 2566 อ่าน 294

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอาชีพ อบต.บางพระ กองการศึกษาฯ นำโดย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก 3 อ. (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองข่า โดยมอบหมายให้ น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์ และ นายชัยยศ สงขลา รองนายก อบต.บางพระ เป็นตัวแทนในการกล่าวเปิดโครงการฯ และมอบเงินสนับสนุนค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กและผู้ปกครอง  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชการเด็ก สุขอนามัยเด็ก และปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็ก ให้แก่ผู้ปกครอง ครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จากการออกกำลังกายดี / อาหารดี / อารมณ์ดี และได้รับการตรวจสุขภาพอนามัย

 วิทยากรโดย คุณทิชาพร กุดแถลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ คุณเสาวลักษณ์ คำภาหล้า นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม