ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

26 ม.ค. 2567 อ่าน 13

วันที่ 25 มกราคม  2567 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการ อบต.บางพระ  อบต.บางพระ นำโดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการพัฒนา อบต. บางพระ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.บางพระ และประชาชนในพื้นที่ อบต.บางพระ การประชุมประชาคมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลบางพระได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมประชาคมได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา/ความต้องการของตนเองให้ อบต.บางพระ ได้รับทราบ และนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป