ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก จัดโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ

โครงการฝึกอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก จัดโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ

17 พ.ค. 2567 อ่าน 16

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ อบต.บางพระ  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ มอบหมายให้ นายมนตรี เดชชีวะ ประธานสภา อบต.บางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพการสานของใช้จากเส้นพลาสติก จัดโดย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพระ ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยได้รับเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการสานของใช้จากเส้นพลาสติกให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนฯ มีทักษะวิชาชีพ นำไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว วิทยากรโดย ทีมงานเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.บางพระ