ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

18 มิ.ย. 2567 อ่าน 24

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จัดโครงการเสริมสร้าง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บางพระ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
วิทยากรโดย คุณพรพิมล ชัยเจริญไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และคุณประกิจ อุทัยศรี นักวิชาการ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ จากสำนักงาน ป.ป.ท. เขต 2 ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางพระ