ภาพข่าวปฏิบัติงาน

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

1 ก.ค. 2564 อ่าน 28

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อบต.บางพระ รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ตรวจประเมินทั้ง 5 ด้าน ด้านที่ 1 การบริหารการจัดการ ด้านที่ 2  การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล โดยได้ตรวจการประเมินโดยเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ในแต่ละด้าน รวมทั้งได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ