ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

13 ก.ย. 2564 อ่าน 187
วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 0930 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ มอบหมายให้ นายมนตรี เดชชีวะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม