ภาพข่าวปฏิบัติงาน

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

20 เม.ย. 2565 อ่าน 50

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.บางพระ

อบต.บางพระ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร อบต.บางพระ ผู้แทนสมาชิกสภา อบต. และบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนจากงานหน่วยในพื้นที่ และผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนา อบต.บางพระ และเห็นชอบการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ