ภาพข่าวปฏิบัติงาน

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ฯลฯ  ครั้งที่ 9/2565

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565

2 ธ.ค. 2565 อ่าน 98

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. 

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยนางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ และนายพิชัย ปักการะสัย รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2565  เพื่อรับนโยบายการทำงานของ นายวรจักร  สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา(คนใหม่) ที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม (หลังใหญ่) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา