ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

14 มี.ค. 2566 อ่าน 41

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.บางพระ

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อมอบนโยบายการทำงาน และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้ง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกกองนำนโยบายนี้ไปชี้แจงให้พนักงานในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ