ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่างๆของแต่ละกอง

ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่างๆของแต่ละกอง

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 11

วันที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ   เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนโครงการงานต่างๆของแต่ละกอง  พร้อมมอบนโยบายการทำงานเร่งเด่วนในเรื่องการพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart city.