ภาพข่าวปฏิบัติงาน

 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)  ฯลฯ ครั้งที่ 12/2566

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ฯลฯ ครั้งที่ 12/2566

4 ธ.ค. 2566 อ่าน 14

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก อบต.บางพระ ได้มอบหมายให้ นายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ รองปลัด อบต.บางพระ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2566 ณ ศาลาประชาคม (หลังใหญ่) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา