ภาพข่าวปฏิบัติงาน

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.)  ฯลฯ ครั้งที่ 2/2567

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ฯลฯ ครั้งที่ 2/2567

7 ก.พ. 2567 อ่าน 9

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.  นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ และ นายพิชัย ปักการะสัย รองปลัด อบต.บางพระ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดอำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ ศาลาประชาคม (หลังใหญ่) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา