ภาพข่าวปฏิบัติงาน

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางพระ ครั้งที่ 2/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางพระ ครั้งที่ 2/2567

18 มิ.ย. 2567 อ่าน 3

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์ รองนายก อบต.บางพระ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางพระ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองแผนงานโครงการที่หน่วยบริการสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุของค์กร หรือ กลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุนฯในปีงบประมาณ 2567 เพื่อดําเนินโครงการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน