ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

13 ก.ค. 2564 อ่าน 36

สกสค.จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน โดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี รวบรวมรายชื่อ ตรวจคุณสมบัติ และดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล และคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2514 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

  • ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
  • ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity130721_293_170