ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

13 ก.ค. 2564 อ่าน 11

ด้วยรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้น้อมรับพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานอย่างเท่าเทียนและทั่วถึง จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์แผ่นพับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้ 

  • ข่าวประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity130721_294_724