ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

15 ก.ย. 2564 อ่าน 6145

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ โดยนายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ได้รับลงทะเบียนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) นั้น  ในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จำนวน 2,574 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้ 

  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity170921_320_493