ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

12 ม.ค. 2565 อ่าน 18

ประกาศให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. 6) แล้ว หากเห็นว่าการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีนั้น ไม่ถูกต้องให้มีสิทธิคัดค้านและขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการประเมินหรือการเรียกเก็บภาษีได้ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี แล้วแต่กรณีและให้มาชำระภาษี ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีจนถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

  • ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
  • ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity120122_384_302