ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565

12 ม.ค. 2565 อ่าน 9

ประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งเป็นเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป เพื่อกรอกรายการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ งานผลประโยชน์  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

  • ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
  • ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity120122_385_541