ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18 ม.ค. 2565 อ่าน 24

อบต.บางพระ ขอประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2565 ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางพระ เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร 038-357-506-7 ต่อ 117 รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปแนบท้ายนี้