ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.

การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.

18 พ.ย. 2565 อ่าน 62
????ข่าวประชาสัมพันธ์จากอำเภอศรีราชา .. การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินข้องประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่มีหนี้สินครัวเรือน ประชาสัมพันธ์ช่องทางหรือวิธีการที่กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถเข้าถึงการปรึกษาหารือหรือการช่วยเหลือที่มุ่งเน้นการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน
✅ท่านสามารถแจ้งความต้องการรับความช่วยเหลือผ่านนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนอื่น ๆ เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ (ศจพ.อ.)
⭕️ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และมายื่นด้วยตนเองได้ที่กองสวัสดิการสังคม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 038-357-506 ต่อ 117 กองสวัสดิการสังคม อบต.บางพระ
  • การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.
  • การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.
    เอกสารเพิ่มเติม (1)
  • การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.
    เอกสารเพิ่มเติม (2)