ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เปิดรับสมาชิกใหม่ และต่ออายุการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เปิดรับสมาชิกใหม่ และต่ออายุการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ

7 พ.ย. 2566 อ่าน 22

 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ เปิดรับสมาชิกใหม่ และต่ออายุการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ 

สมาชิกเก่า (ค่าต่ออายุสมาชิก 200 บาท) 

โดยใช้หลักฐาน

 1. บัตรสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อบต.บางพระ (ถ้ามี) 

 2. ชื่อ - นามสกุล หรือบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต (ถ้ามี) 

คุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.บางพระ 

สมาชิกใหม่ (ค่าสมาชิก 250 บาท)

เอกสารที่ต้องนำมา

 1. บัตรประชาชน 

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป 

4. ชื่อ - นามสกุล หรือสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต (ถ้ามี) 

☎ ติดต่อสอบถาม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ 038-357-506-7 ต่อ 105