ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....

24 พ.ย. 2566 อ่าน 46

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ....  รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายมานี้