..."> ...">

ข่าวประชาสัมพันธ์

"Burn Check" แอปพลิเคชั่นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"Burn Check" แอปพลิเคชั่นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9 พ.ค. 2565 อ่าน 38

"Burn Check" เป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแอปฯ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ประชาชน และกลุ่มเกษตรกร ลงทะเบียนใช้งาน เมื่อผู้ใดมีความประสงค์ที่จะกำจัดวัชพืช ซากกิ่งไม้ ใบไม้ต่างๆ ด้วยวิธีกรเผา เพื่อขออนุญาตเผา เป็นกระจายการเผาไม่ให้กระจุกตัวทั้งในเขตป่าและนอกเขตป่า จนเกิดเป็นมลพิษหมอกควันกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS วิะีการดาวน์โหลดสามารถดูได้จากเอกสารที่แนบมานี้ 


  • "Burn Check" แอปพลิเคชั่นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • "Burn Check" แอปพลิเคชั่นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    เอกสารเพิ่มเติม (.PDF)
    publicity090522_437_378