คณะผู้บริหาร

สมศักดิ์ เกตุวัตถา
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา
นายก อบต.บางพระ
โทร. 08 1863 3706
วิไลวัลย์ นิลคุปต์
นางสาววิไลวัลย์ นิลคุปต์
รองนายก อบต.บางพระ
โทร. 08 1863 0662
นายชัยยศ สงขลา
นายชัยยศ สงขลา
รองนายก อบต.บางพระ
โทร. 08 9415 8712
นายศรยุทธ ทองนาค
นายศรยุทธ ทองนาค
เลขานุการนายก อบต.
โทร. 08 1723 7297