คณะผู้บริหาร

สมศักดิ์ เกตุวัตถา
นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา
นายก อบต.
โทร. 08 1863 3706
มนตรี เดชชีวะ
นายมนตรี เดชชีวะ
เลขานุการนายก อบต.
โทร. 08 9099 2797
วิไลวัลย์ นิลคุปต์
น.ส.วิไลวัลย์ นิลคุปต์
รองนายก อบต.
โทร. 08 1863 0662
วิชิต เจริญธรรม
นายวิชิต เจริญธรรม
รองนายก อบต.
โทร. 08 1865 2531