บุคลากร และหน่วยงาน

นายณัฏฐชัย หิรัญญาพรพงษ์
นายณัฏฐชัย หิรัญญาพรพงษ์
ปลัด อบต.
โทร. 06 4894 4142
นายพิชัย ปักการะสัย
นายพิชัย ปักการะสัย
รองปลัด อบต.
โทร. 092 446 5655
นายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ
นายรัฐพงษ์ บำรุงญาติ
รองปลัด อบต.
โทร. 087 001 6663
นางสาวกันตา ธวาบุญรัศมี
นางสาวกันตา ธวาบุญรัศมี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
โทร. 089 245 3663
นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์
นายพิชญุตม์ เสริมพงษ์
ผอ.กองช่าง
โทร. 08 9922 4859
นางสาวเพชรรัตน์ ดาวเรือง
นางสาวเพชรรัตน์ ดาวเรือง
ผอ.กองคลัง
โทร. 09 5509 1549
นางจิตติญา ไทยลำภู
นางจิตติญา ไทยลำภู
ผอ.กองสาธารณสุขฯ
โทร. 080 383 5675
พิชญุตม์ เสริมพงษ์
น.ส.ณัฏฐ์นรี มูลเพีย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร. 094 270 5859
นางสาวธนัชชา อรุณโชคศิริ
นางสาวธนัชชา อรุณโชคศิริ
นักสันทนาการปฏิบัติการ, รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร. 098 899 7445

หน่วยงาน

สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์กร และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในองค์กร โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์กร ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์กร และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุองค์กร และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่นๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผน การสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุม การฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนทั้งในระบบ/นอกระบบโรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนโดยมีหน้าที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน การจัดบริการสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสม และเป็นธรรม

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันระงับอัคคีภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ