นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบต.บางพระ

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูล ตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้


  1. การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวม

        - ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม (ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม)

        - ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลที่ถูกจัดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวตามกฎหมาย เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ อบต.บางพระ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เฉพาะกรณีที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือตามที่กฎหมายอนุญาต

  1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวม

        - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ

        - ข้อมูลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ

        - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น

  1.3 ประเภทของประชาชนที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  อบต.บางพระ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวมรวมขึ้นอยู่กับงานบริการที่ท่านขอรับบริการหรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับ อบต.บางพระ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

        - ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง หมู่เลือด สัญชาติ ประเทศที่เกิด ลายมือชื่อ สถานภาพครอบครัว สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง เป็นต้น) เทปบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชื่อนิติบุคคล เลขทะเบียนนิติบุคคล

        - ข้อมูลการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา

        - ข้อมูลการทำงาน เช่น อาชีพ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ ประเภทขององค์กรที่ทำงาน อายุการทำงาน สถานที่ทำงาน ข้อมูลประกันสังคม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น เอกสารประกอบธุรกิจ ทะเบียนการค้า ภพ.20 หนังสือรับรองธุรกิจ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และเอกสารการเสียภาษีนิติบุคคล

        - ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน ที่อยู่ไปรษณีย์ปัจจุบัน ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล LINE ID บัญชี Facebook ตำแหน่งที่อยู่

        - ข้อมูลทางการเงิน เช่น ระดับรายได้ แหล่งที่มาของรายได้

        - ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ท่าน เช่น ข้อมูลการแจ้งคำร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อมูลการขอใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อมูลการสมัคร ข้อมูลระบบสมาชิกเว็บไซต์

        - รายละเอียดด้านพฤติกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรม การดำรงชีวิต ทัศนคติ ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการของท่านกับระบบบริการประชาชน ผลตอบรับและความคิดเห็นของท่านต่อระบบบริการประชาชนที่ท่านได้รับ รายละเอียดการเรียงร้องสิทธิ และการร้องเรียนของท่าน

   

  2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

  อบต.บางพระ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภารกิจในอำนาจหน้าที่ของ อบต.บางพระ


  3. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้ต่อบุคคลที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย

        1) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ อบต.บางพระ เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่ อบต.บางพระ มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

        2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

        3) สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ อบต.บางพระ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

        4) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ท่านได้ยินยอมให้ อบต.บางพระ เก็บรวบรวม


  4. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  อบต.บางพระ อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร อันเนื่องมาจากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย โดยการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อ อบต.บางพระ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th

   

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เลขที่ 38 หมู่ 11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

  โทรศัพท์ : 038-357-506 หรือ 065-831-2376

  E-Mail : [email protected]

  Website : www.bangphrachon-sao.go.th