สมาชิกสภา

สมาชิกสภา สำคัญอย่างไร?

"สมาชิกสภา" สำคัญอย่างไร ?

สมาชิกสภาที่มีอยู่ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังเช่น การตั้งกระทู้ถามนายกหรือรองนายกในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้ นายกแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโดยไม่มีการลงมติได้ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของนายก ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

นอกจากนี้สมาชิกสภายังมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

มงคล สมบูรณ์ทรัพย์
มงคล สมบูรณ์ทรัพย์
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 12
ชินวัฒน์ เต็มศิริ
ชินวัฒน์ เต็มศิริ
รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 5
บุญทรง คล่องกำไร
บุญทรง คล่องกำไร
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
พรชัย เนตรดี
พรชัย เนตรดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
สันติ เหมกระจ่าง
สันติ เหมกระจ่าง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
สมหวัง เตชะมา
สมหวัง เตชะมา
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
สุเทพ โอวาท
สุเชาว์ ขาวสุทธิ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สุเชาว์ ขาวสุทธิ
สุเทพ โอวาท
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
ภานุพงศ์ มังคละ
ภานุพงศ์ มังคละ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมศักดิ์ ส่งเสริม
สมศักดิ์ ส่งเสริม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
วิรัช กระทุ่มทอง
วิรัช กระทุ่มทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
ช้อย เสือน้อย
ช้อย เสือน้อย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
จำรูญ กามินี
จำรูญ กามินี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
ประเนตร์ โพธิ์งาม
ประเนตร์ โพธิ์งาม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
สมพงษ์ แก่นเมือง
สมพงษ์ แก่นเมือง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10
พัฒน์ธนะ ชัยพัฒน์เตชะกูล
พัฒน์ธนะ ชัยพัฒน์เตชะกูล
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
จงจิตต์ ถนอมขวัญ
จงจิตต์ ถนอมขวัญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11
ขจร โททอง
ขจร โททอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12