สมาชิกสภา

สมาชิกสภา สำคัญอย่างไร?

"สมาชิกสภา" สำคัญอย่างไร ?

สมาชิกสภาที่มีอยู่ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังเช่น การตั้งกระทู้ถามนายกหรือรองนายกในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ การเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้ นายกแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารโดยไม่มีการลงมติได้ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของนายก ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

นอกจากนี้สมาชิกสภายังมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่ การลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

นายมนตรี เดชชีวะ
นายมนตรี เดชชีวะ
ประธานสภาฯ (หมู่ที่ 5)
โทร. 08 9099 2797
นายสุเชาว์ ขาวสุทธิ
นายสุเชาว์ ขาวสุทธิ
รองประธานสภาฯ (หมู่ที่ 6)
โทร. 08 1295 9351
นายปรีชา สุกใส
นายปรีชา สุกใส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร. 08 1762 1605
นางมาลี พรหมประเสริฐ
นางมาลี พรหมประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร. 08 6849 1082
นายวิรัช กระทุ่มทอง
นายวิรัช กระทุ่มทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร. 08 9077 0659
นายวินัย จิตตมาโร
นายวินัย จิตตมาโร
เลขานุการสภาฯ (หมู่ที่ 9)
โทร. 08 9693 6907
นายสมพงษ์ แก่นเมือง
นายสมพงษ์ แก่นเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร. 09 4526 2528
นายกำพล สลับศรี
นายกำพล สลับศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร. 08 1404 2783
นายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์
นายมงคล สมบูรณ์ทรัพย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
โทร. 08 1862 3788
นายณัฏฐชัย หิรัญญาพรพงษ์
นายณัฏฐชัย หิรัญญาพรพงษ์
เลขานุการสภา อบต.
โทร. 06 4894 4142