ประเมินความพึงพอใจ

1. ข้อมูลทั่วไป

2. เรื่องที่ขอรับบริการ

3. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

4. การให้บริการของเจ้าหน้าที่

5. สิ่งอำนวยความสะดวก

6. โดยภาพรวมความพึงพอใจ

7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ