โครงสร้างการบริหาร

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  บางพระ
  • รองนายก อบต.
   • เลขานุการนายก อบต.
  • รองนายก อบต.
 • ปลัด อบต.
  (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
  • รองปลัด อบต.
   (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
   • สำนักงานปลัด อบต.
    นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง
    • 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
     นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานการเจ้าหน้าที่
     - งานนโยบายและแผน
     - งานประชาสัมพันธ์
     - งานกฎหมายและคดี
     2. ฝ่ายป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
     นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - งานรักษาความสงบ
   • กองคลัง
    นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
    • 1. ฝ่ายพัฒนา และจัดเก็บรายได้
     นักบริหารงานการคลังระดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานพัฒนารายได้
     - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
     - งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   • กองช่าง
    นักบริหารงานช่างระดับต้น
    • 1. ฝ่ายก่อสร้าง
     นักบริหารงานช่างระดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานก่อสร้าง
     - งานโยธา
     - งานผังเมือง
     - งานสวนสาธารณะ
     2. ฝ่ายออกแบบ และควบคุมอาคาร
     นักบริหารงานช่างระดับต้น
     - งานออกแบบและควบคุมอาคาร
     - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
     - งานวิศวกรรม
     - งานประสานสาธารณูปโภค
   • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับกลาง
    • 1. ฝ่ายอนามัย และสิ่งแวดล้อม
     นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมระดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานวางแผนสาธารณสุข
     - งานรักษาความสะอาด
     - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
     - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
     2. ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
     นักบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมระดับต้น
     - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
     - งานควบคุมโรคมาตรฐานอาหารและน้ำ
     - งานสัตวแพทย์
     - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
     - งานส่งเสริมสุขภาพ
   • กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
    • 1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
     นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานบริหารการศึกษา
     - งานการศึกษาปฐมวัย
     - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
     - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
     - งานกิจกรรมศาสนา
     - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
     - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปและวัฒนธรรม
     - งานกีฬาและนันทนาการ
   • กองสวัสดิการสังคม
    นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น
    • 1. ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
     นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น
     - งานธุรการ
     - งานสังคมสงเคราะห์
     - งานพัฒนาชุมชน
  • รองปลัด อบต.
   (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)