คำถามที่พบบ่อย Q & A

- ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ได้ที่ กองคลัง ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

- ผู้ใดที่ติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ อันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในวันที่ 15 นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีปีสุดท้าย
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
5. ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย (ถ้ามี)
ยื่นคำร้องได้ที่ กองช่าง พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. แบบแปลน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 3 ชุด

ยื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้พิการ (พร้อมรับรองเสำนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ
5. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(5.1) หนังสือมอบอำนาจ
(5.2) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำนา)
(5.3) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำนา)

บุคคลที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2503 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2504
สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

กรณีมอบอำนาจ
4. กรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(4.1) หนังสือมอบอำนาจ
(4.2) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำนา)
(4.3) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำนา)

- เด็กที่ลงทะเบียนได้ ต้องเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ยื่นคำขอได้ที่ กองสวัสดิการสังคม พร้อมเอกสาร ดังนี้

เอกสารผู้ปกครอง และเด็กแรกเกิด
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและเด็กแรกเกิด
3.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
4.สำเนาสมุดฝากครรภ์ หน้า 1
5.สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย, ออมสิน, ธ.ก.ส.)
6.หนังสือรับรองเงินเดือน (ของทุกคนในครัวเรือนที่เป็นพนักงานบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

เอกสารผู้รับรอง คนที่ 1
1.สำเนาบัตร อสม. (บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน)

เอกสารผู้รับรอง คนที่ 2
1.สำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้าน

ยื่นคำขอได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่นคำขอ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ยื่นคำขอ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน อาคารสถานประกอบการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ที่ติดอากรแสตมป์ (พร้อมรับรองสำเนา)
(4.1) สำเนาบัตรประชาชน ผู้ให้เช่าสถานที่ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
(4.2) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ให้เช่าสถานที่ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
6. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
7. ใบอนุญาตฉบับเดิมที่จะหมดอายุ หรือที่หมดอายุแล้ว (กรณีต่อใบอนุญาตฯ)

กรณีมอบอำนาจ
8. กรณีที่ผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(8.1) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
(8.2) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา)
(8.3) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา)

ยื่นคำขอได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยื่นคำขอ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ยื่นคำขอ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน อาคารสถานประกอบการ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือสัญญาเช่าสถานที่ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ที่ติดอากรแสตมป์ (พร้อมรับรองสำเนา)
(5.1) สำเนาบัตรประชาชน ผู้ให้เช่าสถานที่ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
(5.2) สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ให้เช่าสถานที่ (พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
6. ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
7. ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง (พร้อมลงนามรับรองเอกสาร) จำนวน 1 ชุด
9. ใบอนุญาตฉบับเดิมที่จะหมดอายุ หรือที่หมดอายุแล้ว (กรณีต่อใบอนุญาตฯ)

กรณีมอบอำนาจ
10. กรณีที่ผู้ขอไม่ได้มาด้วยตนเอง จะต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
(10.1) หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
(10.2) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้มอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา)
(10.3) สำเนาบัตรประชาชน - ทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมรับรองสำเนา)