นโยบายการบริหารองค์กร

นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บางพระ แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ วันที่ 10 มกราคม 2565

          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกระผม นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวตำบลบางพระให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในครั้งนี้และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น
          ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กระผมมีความตั้งใจแน่วแน่ จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ 
ร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ยึดความเที่ยงธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก
          ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กระผมจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ตามนโยบายที่หาเสียงกับประชาชน โดยการกำหนดนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กระผมได้กำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี และเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงได้กำหนดให้สอดคล้องสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กระผมจึงขอนำเสนอนโยบายการพัฒนา ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลสังคมร่วมกัน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหมู่บ้าน/ชุมชนทุกพื้นที่รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
สนับสนุนเยาวชนและประชาชนให้ได้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมีคุณภาพ รวมถึงตั้งอยู่ในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี ทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างจริงจัง พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดภูมิทัศน์สวนสาธารณะ และสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ลำธาร คลอง ให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์ และป้องกันปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตามถนน และตรอกซอกซอยต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
สนับสนุนและเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการปัญหาด้วยตนเองโดยการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถป้องกันและพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จัดระบบสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน น้ำไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางดีและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้านมีความสะดวกสบาย ไม่เดือดร้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พัฒนาและปฏิรูปการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชน เสริมสร้างและพัฒนาความพร้อมให้สามารถรองรับภารกิจ สนับสนุนกระบวนการ พัฒนาและตัดสินใจในการบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาคม เพื่อความเป็นระบบ โปร่งใส ยุติธรรม ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตัดสินใจระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารกิจการด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นศูนย์กลางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ความมุ่งมั่น และเจตนารมณ์

ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องตำบลบางพระที่เคารพทุกท่าน
กระผมขอเรียนให้ทราบว่านโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระในวันนี้ กระผมถือเป็นพันธะสัญญาที่จะต้องดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งกระผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าในระยะเวลาที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระจะนำพาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาที่เจริญก้าวหน้า เป็นท้องถิ่นที่มีสังคมรู้รักสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นดำรงชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข และพร้อมใจกันที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ท้ายนี้กระผมในนามของคณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือร่วมใจจากท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วน พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระทุกท่าน ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่จะนำท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่มีความตื่นตัวอย่างมีพลังอยู่ตลอดเวลา เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการบริหารบ้านเมืองที่ดี สังคมมีคุณธรรม ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสืบไป